Klik og læs øvrige gode grunde til at vælge
Et Sikkert Stik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Sikre Stik
 
 
 
 
 
 
Akupunktøren er underlagt følgende regler om god klinisk praksis og etniske retningslinier.
 

Formål:
De etiske retningslinier skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktør, patienter, kolleger og det omgivende samfund.

Lovgivning:
Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning.

Patientkontakt og god klinisk praksis:
Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt for patienternes individuelle behov og integritet, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som den pågældende er kvalificeret til, at anbefale brugerne at opsøge en læge m.v., hvor dette må anses for at være indiceret; endvidere give patienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger patienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse.

Vedligeholdelse af faglig viden:
Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

Tavshedspligt:
Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.

Journal og supervision:
- Medlemmerne fører dagligt optegnelser over de udførte akupunkturbehandlinger med angivelse af patienternes cpr.-nr., navn, adresse, diagnose og den udførte behandling.
- Medlemmerne fører for hver enkelt patient en journal med angivelse af tidspunkt for hver enkelt behandling, den lidelse behandlingen er givet for, og behandlingens virkning.
- Jf. punkt 3) Patientkontakt og god klinisk praksis, sidste passus: "Medlemmerne skal give patienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger patienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse". Denne til patienten givne information skal fremgå af journalen.
- Medlemmerne skal have en gyldig supervisionsaftale.

Offentlige udtalelser:
- Når et medlem udtaler sig i egenskab af akupunktør, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og akupunkturen undgås.

Forretningsmetoder:
Medlemmerne skal leve op til almindelig god forretningsmoral.

Kollegiale forhold:
- Medlemmerne skal etisk og kollegialt behandle deres kollegaer, som vedkommende selv ønsker at blive behandlet.
- Medlemmerne må ikke ukaldet over for klienter eller offentligheden fremsætte kritik af den behandlervirksomhed, som udføres af en kollega.
- Finder et medlem, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed, bør henvendelse herom ske til den pågældende. Finder medlemmet det ikke muligt at henvende sig til pågældende terapeut, skal henvendelse ske til pågældendes faglige organisation. Endvidere kan enhver indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd.
- Indgives der politianmeldelse mod et medlem i forbindelse med dennes behandlervirksomhed, er medlemmet pligtig til at meddele dette til PA. PA kan bistå medlemmet, eventuelt også med juridisk assistance.